Akty prawne

zawierają:

1. prawo miejscowe;

2. regulaminy;

3. statuty.

 

1. Zarządzenia, ogłoszenia i obwieszczenia - Organ wykonawczy Gminy;

2. akty normatywne własne Kierownika Urzędu.

 

zawiera:

1. akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;

2. akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy;

3. statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów;

4. akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;

5. wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy;

6. porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte:

a. między jednostkami samorządu terytorialnego,
b. między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej; 

7. uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa;

8. obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy;

9. rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego;

10. statut urzędu wojewódzkiego;

11. inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.

 

zawiera:

1. Konstytucję;

2. ustawy;

3. rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

4. rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;

5. teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4;

6. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw;

7. uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra,

a także akty prawne dotyczące:

8. stanu wojny i zawarcia pokoju;

9. referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji;

10. skrócenia kadencji Sejmu;

11. wyborów do Sejmu i Senatu;

12. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

13. powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

14. stanu wojennego;

15. stanu wyjątkowego;

16. stanu klęski żywiołowej;

17. ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz ważności referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji, oraz inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

 

zawiera:

1. zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy;

2. uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy;

3. teksty jednolite aktów określonych w pkt 1 i 2;

4. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone,

5. uchwały Zgromadzenia Narodowego dotyczące:

a. regulaminu Zgromadzenia Narodowego,
b. uznania trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia,
c. postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu; 

6. uchwały Sejmu dotyczące:

a. regulaminu Sejmu,
b. uchwalenia wotum zaufania Radzie Ministrów oraz absolutorium dla Rady Ministrów,
c. uchwalenia wotum nieufności Radzie Ministrów lub ministrowi,
d. pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu,
e. rozwiązania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
f. wyboru, powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji lub ustawach stanowiska państwowe; uchwałę o powołaniu lub odwołaniu wymagającym zgody Senatu ogłasza się po wyrażeniu takiej zgody;

7. uchwały Senatu dotyczące:

a. regulaminu Senatu,
b. wyboru, powoływania, odwoływania, a także wyrażenia zgody na powoływanie lub odwoływanie przez Sejm na określone w Konstytucji lub ustawach stanowiska państwowe;

8. akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące:

a. zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,
b. zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
c. desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Ministrów,
d. przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków,
e. dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
f. odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,
g. powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach stanowiska państwowe,
h. powoływania sędziów,
i. nadawania tytułu naukowego profesora i tytułu profesora sztuki,
j. mianowania na stopień generała i równorzędny,
k. nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

9. postanowienia Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

10. postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa, również inne uchwały Sejmu i Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, wyroki Trybunału Stanu, a także postanowienia Marszałka Sejmu, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Polskim jest przewidziane w tych uchwałach lub postanowieniach albo jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

11. W Monitorze Polskim ogłasza się także inne akty prawne oraz ogłoszenia, obwieszczenia i komunikaty organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią, jak również inne akty prawne, ogłoszenia i obwieszczenia zastrzeżone do ogłoszenia w Monitorze Polskim na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Metryka strony

Udostępniający: Adam Walczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2012-08-14

Data modyfikacji: 2013-04-08

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2012-08-14