Rok 2016

Zarządzenia Organu w 2016 roku
Nr Data Tytuł
63/2016 2016-01-07 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
64/16 2016-01-07 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych na 2016 r.
65/2016 2016-01-07 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Drohiczyn ustawami na rok 2016r.
66/16 2016-01-18 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych
67/16 2016-01-21 w sprawie nabycia nieruchomości
68/16 2016-01-21 w sprawie: wydzierżawienie nieruchomości komunalnej
69/2016 2016-01-28 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
70/2016 2016-02-01 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
71/2016 2016-02-01 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Drohiczyn
72/16 2016-02-03 w sprawie: wydzierżawienie nieruchomości komunalnej
73/2016 2016-02-15 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Drohiczynie
74/2016 2016-02-24 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
75/2016 2016-02-25 w sprawie wyznaczenia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, jako podmiotu realizującego zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
76/2016 2016-03-21 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego i wydawania decyzji w tych sprawach
77/2016 2016-03-21 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego
78/2016 2016-03-21 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego
79/16 2016-03-30 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej w trybie bezprzetargowym
80/2016 2016-03-30 w sprawie przyjęcia procedury wydania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej
81/2016 2016-03-31 w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 r.
82/2016 2016-03-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
83/2016 2016-04-01 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego
84/2016 2016-04-25 w sprawie przekazania mienia komunalnego sołectwu Chrołowice
85/2016 2016-04-29 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2016 roku
86/2016 2016-04-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
87/2016 2016-04-29 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej
88/2016 2016-05-30 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za IV kwartał 2015 roku
89/2016 2016-05-31 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Drohiczyn za 2015 r.
90/2016 2016-05-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
91/2016 2016-06-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
92/16 2016-07-05 w sprawie sprzedaży nieruchomośći komumanalnych
93/16 2016-07-12 w sprawie: wydzierżawienie nieruchomości komunalnej
94/16 2016-07-12 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych
95/16 2016-07-15 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych
96/16 2016-07-19 w sprawie nabycia nieruchomości
97/2016 2016-07-27 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2016 roku
98/2016 2016-07-28 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 Wyprawka szkolna
99/16 2016-07-28 w sprawie zamiany nieruchomości
100/2016 2016-07-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
101/2016 2016-07-29 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej
102/2016 2016-08-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
103/16 2016-08-26 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych
104/2016 2016-08-30 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
105/2016 2016-08-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
106/16 2016-09-13 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
107/2016 2016-09-26 w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania
108/2016 2016-09-27 w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z promu i przeprawy promowej na rzece Bug, promem rzecznym o nazwie "DROHICZYN"
109/2016 2016-09-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
110/2016 2016-10-17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
111/2016 2016-10-24 w sprawie upoważnienia Pani Ewy Jakubiak - Kalinowskiej - Starszego Referenta ds. Świadczeń Rodzinnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych
112/2016 2016-10-24 w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Odorczuk - Starszego Inspektora ds. Świadczeń Rodzinnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych
113/2016 2016-10-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
114/2016 2016-10-31 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za III kwartał 2016 roku
115/2016 2016-11-15 w sprawie projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2017 rok
116/2016 2016-11-15 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2017 - 2027
117/2016 2016-10-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
118/2016 2016-12-14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
119/2016 2016-12-23 w sprawie zasad centralizacji rozliczęń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Drohiczyn i jej jednostkach organizacyjnych
120/2016 2016-12-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Data wytworzenia: 2016-05-02

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2016-05-02

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2017-06-05

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2016-05-02