Obwieszczenie z dnia 2015-02-23

Drohiczyn, dnia 23.02.2015r.

RG.6220.1.2015.SZ

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA DROHICZYNA

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 21 ust.1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 10.02.2015r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku kurnika o obsadzie 130DJP wraz z infrastrukturą techniczną na działce o Nr geodezyjnym 1035 położonej w obrębie miasta Drohiczyn, powiat siemiatycki, województwo podlaskie.

Działka nie jest położona w strefie Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków (PLB140001).

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie ul.Kraszewskiego 5 w pokoju nr 10, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

  • Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku,
  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Siemiatyczach.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2015-02-27

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2015-02-27

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2015-02-27