Gmina Drohiczyn - organy, przedmiot działalności i kompetencje

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania samorządu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z póź. zm.).

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zadania własne gminy

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania te obejmują w szczególności sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów.

Zadania z zakresu administracji rządowej oraz samorządowej stopnia wyższego gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

Rada Gminy

Skład osobowy rady gminy ustalany jest w drodze wyborów. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmino oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym, zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy, tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza, tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 

 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

   

Burmistrz:

Burmistrz jest organem wykonawczym gminy, której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy.

Zasady i tryb bezpośredniego wyboru burmistrza określa odrębna ustawa.

Do ustawowo wskazanych zadań burmistrza należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
 • okoreślanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykwykonywanie budżetu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy

Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem.

Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarzadzenia. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi gminy. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje burmistrz, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Od decyzji wydanej przez burmistrza lub organ do tego upoważniony, służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Metryka strony

Udostępniający: Marek Kosiński

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Kosiński

Data wytworzenia: 2003-08-21

Wprowadzający: Marek Kosiński

Data wprowadzenia: 2009-01-19

Modyfikujący: Marek Kosiński

Data modyfikacji: 2009-01-19

Opublikował: Marek Kosiński

Data publikacji: 2009-01-19