Uchwała w sprawie zasad używania herbu Gminy Drohiczyn

Uchwała nr XII/92/08

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 marca 2008r.

w sprawie zasad używania herbu Gminy Drohiczyn.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 4 ust. 5 Statutu Gminy Drohiczyn stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/27/03 z dnia 11.03.03r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003r. Nr 26, poz. 653; z 2004r.  Nr 137, poz. 1855) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Herb Gminy Drohiczyn jest symbolem stanowiącym własność Gminy
i podlegającym szczególnej ochronie.

2. Wzór graficzny herbu określa Statut Gminy Drohiczyn.

§ 2. 1. Prawo do używania herbu, z zastrzżeniem §. 3, przysługuje:

1) organom Gminy Drohiczyn;

2) Urzędowi Miejskiemu w Drohiczynie;

3) jednostkom organizacyjnym Gminy;

4) radnym w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu;

5) osobom fizycznym i prawnym nie prowadzącym działalności gospodarczej;

6) osobom fizycznym i prawnym będącym podmiotami gospodarczymi;

7) innym podmiotom.

2. Podmioty wymienione w ust. 1 zobowiązane są do używania herbu z zachowaniem wymogów określonych w § 4 niniejszej uchwały.

§ 3. Burmistrz Drohiczyna może zakazać używania herbu, jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje herb w sposób nie zapewniający należytej czci i szacunku, naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes Gminy na szkodę.

§ 4. 1. Herb może być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorem graficznym przyjętym w Statucie Gminy Drohiczyn z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Herb zawarty w druku jednobarwnym może być także jednobarwny.

3. Dopuszcza się stosowanie stylizacji herbu w postaci dzieł artystycznych.

4. Herb powinien być używany przez uprawniony podmiot w sposób zapewniający należytą cześć i szacunek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Żeruń

 

Metryka strony

Udostępniający: Rada Miejska w Drohiczynie

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2012-04-19

Data modyfikacji: 2012-07-12

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2012-04-19