Rok 2018

Zarządzenia Organu w 2018 roku
Nr Data Tytuł
181/2018 2018-01-03 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
182/2018 2018-01-16 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikacjące płatności wykraczają poza rok budżetowy
183/2018 2018-01-16 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Drohiczyn ustawami na rok 2018r.
184/2018 2018-01-16 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2018 r.
185/2018 2018-01-22 w sprawie nabycia nieruchomości
186/2018 2018-01-22 w sprawie okreslenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników / dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Drohiczyn
187/2018 2018-01-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
188/2018 2018-02-20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
189/18 2018-02-20 w sprawie: sprzedaży nieruchomości komunalnych
190/2018 2018-02-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
191/2018 2018-03-15 w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego
192/2018 2018-03-16 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
193/2018 2018-03-29 w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 r.
194/2018 2018-03-30 w sprawie: zatwierdzenia uchwał Ogólnego Zebrania Członków Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowe Wsi Chutkowice
195/2018 2018-03-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
196/2018 2018-04-04 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
197/2018 2018-04-04 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
198/2018 2018-04-04 w sprawie odwołania upoważnienia pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
199/18 2018-04-16 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej w trybie bezprzetargowym
200/2018 2018-04-30 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2018 roku
201/2018 2018-04-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
202/18 2018-05-08 w sprawie: oddania w najem nieruchomości komunalnej
203/18 2018-05-08 w sprawie: sprzedaży nieruchomości komunalnych
204/2018 2018-05-11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
205/2018 2018-05-25 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Drohiczyn za 2017 r.
206/2018 2018-05-29 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie
207/2018 2018-05-29 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za IV kwartał 2017 roku
208/2018 2018-05-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
209/2018 2018-06-07 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
210/2018 2018-06-15 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
211/2018 2018-06-15 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
212/2018 2018-06-15 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
213/2018 2018-06-15 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
214/2018 2018-06-15 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
215/2018 2018-06-15 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
216/2018 2018-06-15 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
217/2018 2018-06-15 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
218/18 2018-06-15 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Skół w Drohiczynie
219/2018 2018-06-15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
220/18 2018-06-28 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie
221/18 2018-06-28 w sprawie udzielenia Pani Dorocie Kowalczuk Dyrektorowi Zespołu Szkół w Drohiczynie pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica"
222/18 2018-06-28 w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Moczulskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Śledzianowie pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica"
223/2018 2018-06-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
224/2018 2018-07-10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
225/2018 2018-07-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
226/2018 2018-07-17 w sprawie zmiany składu interdyscyplinarnego
227/2018 2018-07-17 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
228/2018 2018-07-17 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
229/2018 2018-07-17 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
230/2018 2018-07-30 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2018 roku
231/2018 2018-07-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
232/2018 2018-08-09 w sprawie nabycia nieruchomości
233/2018 2018-08-22 w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie
234/2018 2018-08-23 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na 2018r.
235/2018 2018-08-31 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
236/2018 2018-08-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
237/2018 2018-09-17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
238/2018 2018-09-28 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2018-2027
239/2018 2018-09-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
240/2018 2018-10-01 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r.
241/2018 2018-10-01 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
242/2018 2018-10-03 w sprawie nabycia nieruchomości
243/2018 2018-10-12 w sprawie zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego
244/2018 2018-10-12 w sprawie zmiany w zespole ds. aktualizacji i monitorowania Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
245/2018 2018-10-15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
246/2018 2018-10-29 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za III kwartał 2018 roku
247/2018 2018-10-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
248/2018 2018-11-14 w sprawie projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2019 rok
249/2018 2018-11-14 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2019-2027
1/2018 2018-11-23 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu opieki przez rodziców lub opiekunów
2/2018 2018-11-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
3/2018 2018-12-05 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na planowany deficyt budżetu
4/2018 2018-12-10 w sprawie: sprzedaży nieruchomości komunalnych
5/2018 2018-12-11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na planowany deficyt budżetu
6/2018 2018-12-11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na planowany deficyt budżetu
7/2018 2018-12-11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na planowany deficyt budżetu
8/2018 2018-12-13 w sprawie: zatwierdzenia uchwał Ogólnego Zebrania Członków Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Chutkowice
9/2018 2018-12-13 w sprawie: nabycia nieruchomości
10/2018 2018-12-18 w sprawie przekazania sprzętu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Drohiczyn
11/2018 2018-12-18 w sprawie terminu wypłaty wynagrodzeń za pracę pracownikom Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w miesiącu grudniu 2018 r.
12/2018 2018-12-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
12A/2018 2018-12-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Drohiczyna

Data wytworzenia: 2018-02-03

Wprowadzający: Adam Walczuk

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2019-03-11

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2018-02-20