Zarządzenia Organu w 2011 roku
Nr Data Tytuł
5/11 2011-01-03 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie Panu Wojciechowi Wietoszko
6/11 2011-01-03 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie Panu Wojciechowi Wietoszko
7/11 2011-01-13 w sprawie zmiany nieruchomości
7a/11 2011-01-13 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Drohiczyn
7b/11 2011-01-13 w sprawie archiwizacji dokumentów zwiazanych z realizacją projektu pn.: Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
8/11 2011-01-19 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011
9/11 2011-01-19 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek
10/11 2011-02-25 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach finansowych na 2011 r.
11/11 2011-02-28 w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego
12/11 2011-02-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
13/11 2011-03-08 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego
14/11 2011-03-08 w sprawie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Drohiczynie podjętych na sesji w dniu 15 lutego 2011 r.
15/11 2011-03-15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
16/2011 2011-03-30 w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010 r.
17/2011 2011-03-31 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie
18/2011 2011-03-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
19/2011 2011-03-31 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
20/2011 2011-03-31 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
21/2011 2011-03-31 w sprawie odwołania powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie Panu Wojciechowi Wietoszko.
22/2011 2011-04-11 w sprawie utworzenia spółki przymusowej, nadania statutu oraz wyzanczenia organów spółki sposród osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Chutkowice.
23/2011 2011-04-13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
24/2011 2011-04-13 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie Panu Wojciechowi Wietoszko.
25/2011 2011-04-13 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie Panu Wojciechowi Wietoszko.
26/2011 2011-04-26 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2011 roku
27/2011 2011-04-27 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r.
28/2011 2011-04-27 w sprawie określenia zasad prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie i jednostkach organizacyjnych Gminy Drohiczyna oraz jej koordynacji.
29/2011 2011-04-28 w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego
31/2011 2011-05-30 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Drohiczyn za 2010 r.
32/2011 2011-05-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
33/2011 2011-05-27 w sprawie zasad udostępnienia autobusów stanowiących własność Gminy Drohiczyn
34/2011 2011-05-31 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za 2011 rok.
35/11 2011-06-13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Drohiczyn
36/11 2011-06-14 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością drogową
37/2011 2011-06-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
38/2011 2011-07-04 w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Odorczuk - Starszego Inspektora ds. Świadczeń Rodzinnych Miejsko Gmiennego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, do przekazywania informacji o zobowiazaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do Biura Informacji Gospodarczej.
39/2011 2011-07-04 w sprawie upoważnienia Pani Zofii Odorczuk - Starszego Inspektora ds. Świadczeń Rodzinnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, do przekazywania informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do Biura Informacji Gospodarczej.
40/2011 2011-07-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
41/2011 2011-07-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
42/2011 2011-08-01 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
43/2011 2011-08-01 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 Wyprawka szkolna
44/11 2011-08-08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Drohiczyn
45/2011 2011-08-17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
46/2011 2011-08-17 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.
47/11 2011-08-31 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.
48/2011 2011-08-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
49/2011 2011-09-13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
50/2011 2011-09-22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
51/2011 2011-09-19 w sprawie powołania składów Osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Drohiczyn celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku
52/2011 2011-09-27 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Bug rajem dla turysty”-budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Siemiatycze i Perlejewo” (część 1 – Siemiatycze)
53/2011 2011-09-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
54/2011 2011-10-04 w sprawie powołania komisji do przekazania promów i elementów marin zadania Dostawa i montaż marin 7 szt. oraz 3 szt. promów
55/2011 2011-10-04 w sprawie powołania komisji do przekazania promów i elementów marin zadania Dostawa i montaż marin 7 szt. oraz 3 szt. promów
56/2011 2011-10-03 w sprawie zasad udostępniania autobusów szkolnych stanowiących własność Gminy Drohiczyn
57/2011 2011-10-10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
58/2011 2011-10-04 w sprawie powołania komisji do przekazania promów i elementów marin zadania Dostawa i montaż marin 7 szt. oraz 3 szt. promów
59/2011 2011-10-24 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
60/11 2011-10-24 w sprawie nabycia nieruchomości
61/2011 2011-10-24 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Drohiczynie
62/2011 2011-10-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
63/2011 2011-10-31 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn zaIII kwartał 2011 roku
64/11 2011-11-04 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej
65/11 2011-11-09 w sprawie obciażenia nieruchomości służebnością drogową
66/11 2011-11-14 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2012-2023
67/11 2011-11-14 w sprawie projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2012 rok
68/11 2011-11-14 w sprawie nabycia nieruchomości
69/11 2011-11-16 w sprawie nabycia nieruchomości
70/2011 2011-11-17 w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie
71/2011 2011-11-17 w sprawie odwołania pełnomocnictwa Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Pani Urszuli Tomasik.
72/2011 2011-11-18 w sprawie powierzenia obowiązków p.o. Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie Pani Małgorzacie Ziemichód - Zdunek.
73/2011 2011-11-18 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie Pani Małgorzacie Ziemichód - Zdunek.
74/2011 2011-11-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
75/2011 2011-12-05 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: "Bug rajem dla turysty" - budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Mielnik, Perlejewo, Sarnaki, Konstantynów, Drohiczyn, Korczew - część II Perlejewo
76/11 2011-12-06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW na lata 2007-2013 - zadanie Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym
77/11 2011-12-06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW na lata 2007-2013 - zadanie Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchucy Nagórnej i Zajęcznikach - Nadbużańskich sołectwach Gminy Drohiczyn
78/11 2011-12-06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW na lata 2007-2013 - zadanie Remont świetlicy wiejskiej w Putkowicach Nadolnych i Obniżu
79/11 2011-12-12 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: Bug rajem dla turysty - budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Mielnik, Perlejewo, Sarnaki, Konstantynów, Drohiczyn, Korczew - część I Mielnik
80/11 2011-12-12 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: Bug rajem dla turysty - budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Mielnik, Perlejewo, Sarnaki, Konstantynów, Drohiczyn, Korczew - część III Sarnaki
81/11 2011-12-12 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: Bug rajem dla turysty - budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Mielnik, Perlejewo, Sarnaki, Konstantynów, Drohiczyn, Korczew - część IV Konstantynów
82/11 2011-12-12 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: Bug rajem dla turysty - budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Mielnik, Perlejewo, Sarnaki, Konstantynów, Drohiczyn, Korczew - część VI Korczew
83/11 2011-12-12 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: Budowa małej infrastruktury
84/2011 2011-12-14 w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
85/11 2011-12-15 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: Zagospodarowanie góry zamkowej w ramach projektu Bug rajem dla turysty
86/2011 2011-12-20 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: Remont świetlic wiejskich w Zajęcznikach i Wierzchucy Nagórnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 -część I Zajęczniki
87/2011 2011-12-20 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: Remont świetlic wiejskich w Zajęcznikach i Wierzchucy Nagórnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 -część II Wierzchuca Nagórna
88/2011 2011-12-21 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: Budowa garażu w miejscowości Chechłowo
89/2011 2011-12-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
90/2011 2011-12-29 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej
91/2011 2011-12-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Walczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Data wytworzenia: 2012-09-24

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2012-09-24

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2012-09-24