Zarządzenia Organu w 2014 roku
Nr Data Tytuł
208/2014 2014-01-15 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Drohiczyn ustawami na rok 2014.
209/2014 2014-01-15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
210/2014 2014-01-15 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
211/14 2014-01-15 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych na 2014 r.
212/2014 2014-01-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
213/2014 2014-02-10 w sprawie procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie
214/2014 2014-02-10 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie
215/2014 2014-02-10 w sprawie planu kontroli zarządczej w 2014 roku
216/2014 2014-02-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
217/2014 2014-03-31 w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 r.
218/2014 2014-03-31 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 2014 zadania z PROW pn. "Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk"
219/2014 2014-03-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
220/2014 2014-04-01 w sprawie udzielenia Pani Dorocie Kowalczuk dyrektorowi Zespołu Szkół w Drohiczynie pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup wyposażenia bazy dydaktycznej oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Drohiczynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społczecznego
221/2014 2014-04-04 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych
222/2014 2014-04-29 w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego
223/2014 2014-04-30 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2014 roku
224/2014 2014-04-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
225/2014 2014-04-25 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
226/2014 2014-05-05 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Drohiczyn celem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
227/2014 2014-05-08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
228/2014 2014-05-15 w sprawie upoważnienia Pani Bożeny Chrząstowskiej - Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów i wydawania decyzji w tych sprawach
229/2014 2014-05-15 w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Odorczuk - Starszego Inspektora ds. Świadczeń Rodzinnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów
230/2014 2014-05-15 w sprawie upoważnienia Pani Zofii Odorczuk - Starszego Inspektora ds. Świadczeń Rodzinnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów
231/2014 2014-05-23 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Drohiczyn za 2013 r.
232/2014 2014-05-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
233/2014 2014-05-30 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za IV kwartał 2013 roku
234/2014 2014-06-26 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Drohiczynie
235/2014 2014-06-27 w sprawie upoważnienia Pani Zofii Odorczuk - Starszego Inspektora ds. Świadczeń Rodzinnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, do przyznawania Karty Dużej Rodziny
236/2014 2014-06-27 w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Odorczuk - Starszego Inspektora ds. Świadczeń Rodzinnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, do przyznawania Karty Dużej Rodziny
237/2014 2014-06-27 w sprawie upoważnienia Pani Bożeny Chrząstowskiej - Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, do przyznawania Karty Duzęj Rodziny i wydawania decyzji w tych sprawach
238/2014 2014-06-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
239/2014 2014-07-03 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
240/2014 2014-07-11 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Drohiczynie
241/2014 2014-07-22 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej
242/2014 2014-07-22 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej
243/2014 2014-07-22 w sprawie nabycia nieruchomości
244/2014 2014-07-29 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2014 roku
245/2014 2014-07-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
246/2014 2014-08-08 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 roku Wyprawka szkolna
247/2014 2014-08-27 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
248/2014 2014-08-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
249/2014 2014-09-10 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej
250/2014 2014-09-26 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością drogową
251/2014 2014-09-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
252/2014 2014-10-16 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej
253/2014 2014-10-24 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
254/2014 2014-10-31 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za III kwartał 2014 roku
255/2014 2014-11-05 w sprawie nabycia nieruchomości
256/2014 2014-11-12 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej
257/2014 2014-11-13 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2015-2027
258/2014 2014-11-13 w sprawie projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2015 rok
1/2014 2014-11-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2/2014 2014-12-19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Drohiczynie
3/2014 2014-12-23 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r.
4/2014 2014-12-23 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
5/2014 2014-12-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Walczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Data wytworzenia: 2014-02-20

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2014-02-20

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2017-10-25

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2014-02-20