Zarządzenia Organu w 2015 roku
Nr Data Tytuł
6/15 2015-01-09 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finasnowych na 2015 r.
7/2015 2015-01-09 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek
8/2015 2015-01-09 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Drohiczyn ustawami na rok 2015r.
9/15 2015-01-13 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością drogową
10/2015 2015-01-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
11/2015 2015-01-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
12/2015 2015-02-20 w sprawie zmian w Zespole ds. aktualizacji i monitorowania Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
13/2015 2015-02-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
14/2015 2015-03-20 w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Kierownika Miejsko GminnegoOśrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie - Pani Bożenie Chrząstowskiej
15/2015 2015-03-31 w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 r.
16/2015 2015-03-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
17/15 2015-04-15 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej
18/2015 2015-04-20 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Drohiczyn celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
19/2015 2015-04-21 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych na ternie Gminy Drohiczyn celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
20/2015 2015-04-27 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2015 roku
21/2015 2015-04-29 w sprawie zatwierdzenia uchwał Ogólnego Zebrania Członków Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Chutkowice
22/2015 2015-04-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
23/2015 2015-05-08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
24/2015 2015-05-22 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za IV kwartał 2014 roku
25/2015 2015-05-22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
26/2015 2015-05-25 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Drohiczyn za 2014 r.
27/2015 2015-06-10 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
28/2015 2015-06-11 w sprawie przekazania mienia komunalnego sołectwu Kłyzówka
29/2015 2015-06-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
30/2015 2015-07-06 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
31/2015 2015-07-22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
32/15 2015-07-23 w sprawie nabycia nieruchomości
33/2015 2015-07-27 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2015 roku
34/2015 2015-07-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
35/2015 2015-08-06 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 Wyprawka szkolna
36/2015 2015-08-13 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Drohiczyn do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
37/15 2015-08-27 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej
38/2015 2015-08-27 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
39/2015 2015-08-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
40/2015 2015-09-18 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie Pani Doroty Kowalczuk
41/2015 2015-09-25 w sprawie powołania składu zespołu interdyscyplinarnego
42/2015 2015-09-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
43/2015 2015-09-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
44/2015 2015-10-05 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Drohiczyn w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
45/2015 2015-10-07 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych
46/2015 2015-10-23 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za III kwartał 2015 roku
47/2015 2015-10-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
48/2015 2015-11-04 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na 2015r. na zadanie pn. Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna realizowane z udziałem środków z RPO WP
49/2015 2015-11-05 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
50/2015 2015-11-09 w sprawie zmian w Zespole ds. aktualizacji i monitorowania Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
51/2015 2015-11-13 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2016-2027
52/2015 2015-11-13 w sprawie projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2016 rok
53/2015 2015-11-19 w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drohiczynie
54/2015 2015-11-23 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
55/2015 2015-11-24 w sprawie upoważnienia Pani Zofii Odorczuk - Starszego Inspektora ds. Świadczeń Rodzinnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, do przekazywania informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do biur informacji gospodarczej
56/2015 2015-11-24 w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Odorczuk - Starszego Inspektora ds. Świadczeń Rodzinnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, do przekazywania informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do biur informacji gospodarczej
57/2015 2015-11-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
58/2015 2015-12-15 w sprawie zatwierdzenia uchwał Ogólnego Zebrania Członków Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Chutkowice
59/2015 2015-12-18 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
60/2015 2015-12-18 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015r.
61/2015 2015-12-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
62/2015 2015-12-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Data wytworzenia: 2015-06-13

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2015-06-13

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2017-06-08

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2015-06-13