Zarządzenia Organu w 2013 roku
Nr Data Tytuł
144/2013 2013-01-07 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej
145/2013 2013-01-11 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
146/2013 2013-01-11 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych na 2013 r.
147/2013 2013-01-11 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Drohiczyn ustawami na rok 2013r.
148/2013 2013-01-16 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
149/2013 2013-01-17 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
150/2013 2013-01-31 w sprawie zatwierdzenia uchwały zmieniającej Statut Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Chutkowice
151/2013 2013-02-07 w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji i monitorowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
152/2013 2013-02-18 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 142/2012 Burmistrza Drohiczyna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany dotyczącej powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego.
153/2013 2013-02-28 w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za dyrektora Szkoły Podstawowej w Śledzianowie
154/2013 2013-02-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
155/13 2013-03-11 w sprawie Regulaminu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Drohiczynie
156/13 2013-03-11 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
157/2013 2013-03-11 w sprawie zatwierdzenia uchwał Ogólnego Zebrania Członków Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Chutkowice
158/2013 2013-03-15 w sprawie: sprzedaży nieruchomości komunalnej w trybie bezprzetargowym
159/2013 2013-03-25 w sprawie Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
160/2013 2013-03-29 w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 r.
161/2013 2013-03-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
162/2013 2013-03-29 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2013 - 2027
163/2013 2013-04-24 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2013 roku
164/2013 2013-04-24 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
165/2013 2013-04-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
166/2013 2013-05-16 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Drohiczyn za 2012 r.
167/2013 2013-05-30 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za 2013 rok
168/2013 2013-05-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
169/2013 2013-06-03 w sprawie nabycia nieruchomości
170/2013 2013-06-07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
171/2013 2013-06-17 w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrożanach
172/2013 2013-06-17 w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Ignacego Kłopotowskiego w Miłkowicach Jankach
173/2013 2013-06-17 w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śledzianowie
174/2013 2013-06-28 w sprawie przedłużenia pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie
175/2013 2013-06-28 w sprawie określenia procedury likwidacyjnej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej w Ostrożanach
176/2013 2013-06-28 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Szkole Podstawowej w Śledzianowie oraz w Szkole Podstawowej im Ks. Ignacego Kłopotowskiego w Miłkowicach Jankach
177/2013 2013-06-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
178/2013 2013-07-22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
179/2013 2013-07-22 w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ostrożany budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Ostrożanach
180/2013 2013-07-31 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2013 roku
181/2013 2013-07-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
182/2013 2013-08-01 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 Wyprawka Szkolna
183/2013 2013-08-09 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na 2013r.
184/2013 2013-08-29 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
185/2013 2013-08-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
186/2013 2013-09-04 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością drogową
187/2013 2013-09-09 w sprawie opracowania Gminnego Planu Obrony Cywilnej
188/2013 2013-09-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
189/2013 2013-10-22 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na 2013r.
190/2013 2013-10-25 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
191/13 2013-10-31 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej
192/2013 2013-10-31 w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za III kwartał 2013 roku
193/2013 2013-10-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
194/13 2013-11-06 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej
195/2013 2013-11-15 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2014-2027
196/2013 2013-11-15 w sprawie projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2014 rok
197/2013 2013-11-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
198/2013 2013-12-02 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych
199/13 2013-12-09 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej
200/2013 2013-12-09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na planowany deficyt budżetu
201/2013 2013-12-09 w sprawie Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
202/2013 2013-12-16 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r.
203/13 2013-12-19 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej
204/2013 2013-12-20 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości stosowanej przy wykorzystaniu funduszy unijnych dla Projektu "Sukces w dorosłym życiu dzięki dodatkowym zajęciom w skzole" w ramach działania: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
205/2013 2013-12-23 w sprawie zatwierdzenia uchwał Ogólnego Zebrania Członków Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Chutkowice
206/2013 2013-12-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
207/2013 2013-12-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Walczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Data wytworzenia: 2013-01-29

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2013-01-29

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2013-01-29