Ewidencje i rejestry w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie

Ewidencje i rejestry w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie

Dane zawarte w prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach mogą być udostępniane na zasadach określonych w przepisach prawa. Udostępnianie należy do komórki organizacyjnej urzędu, stosownie do jej zakresu działania.

Większość rejestrów i ewidencji, prowadza jest w postaci zbiorów danych osobowych i przy udostępnianiu danych w nich zawartych mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Jeżeli przepisy odrębnych ustaw przewidują odmowę dostępu do danych lub dalej idącą ochronę niż to wynika z ustawy o ochronie danych osobowych, stosuje się przepisy tych ustaw.

Przepis szczególny może zezwalać na udostępnianie danych (powszechna dostępność, jawność).

Dane osobowe udostępnia się osobom i podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. osobom, których dane dotyczą, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości, organom kontroli skarbowej, innym organom realizującym zadania ustawowe). Dane osobowe udostępnia się również innym podmiotom i osobom, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania takich danych ( wykażą interes prawny, uwiarygodnią interes faktyczny w otrzymaniu danych), a udostępnienie danych nie naruszy praw i wolności osoby.

Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek chyba, że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.

 

 

Wykaz rejestrów prowadzonych na stanowiskach:

 

1. Stanowisko d/s gospodarki gruntami

Rejestr dzierżawców,

Rejestr użytkowników wieczystych,

Rejestr sprzedaży gruntów,

Rejestr decyzji dotyczących podziału i rozgraniczenia nieruchomości,

Rejestr gruntów należących do Gminy Drohiczyn,

Operat numeracji porządkowych nieruchomości z terenu Gminy Drohiczyn.

 

W/w rejestry prowadzone są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w pokoju nr 9, tel. 856565269.

 

2. Stanowisko pracy ds.  kancelaryjno – technicznych

Rejestr skarg i wniosków,

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

Książka depozytu,

Rejestr wypadków przy pracy.

 

W/w rejestry prowadzone są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w sekretariacie, tel. 856565260.

 

3. Stanowisko ds. kadr, obsługi rady miejskiej i promocji gminy

Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,

Rejestr uchwał rady gminy,

Rejestr wniosków i interpelacji radnych,

Rejestr wniosków i opinii komisji rady gminy,

Rejestr przepisów gminnych,

Ewidencja komisji i zespołów.

 

W/w rejestry prowadzone są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w pokoju nr 11, tel. 856565261.

 

4. Stanowisko ds. informatyki i działalności gospodarczej

Ewidencja działalności gospodarczej,

Rejestr wydanych zezwoleń alkoholowych.

 

W/w rejestry prowadzone są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w pokoju nr 11, tel. 856565261.

 

5. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Rejestr wydawanych zaświadczeń,

Rejestr przypisów i odpisów w podatkach.

 

W/w rejestry prowadzone są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w pokoju nr 5, tel. 856565265.

 

6. Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja ludności,

Dowody osobiste,

Akta stanu cywilnego.

W/w rejestry prowadzone są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w pokoju nr 3, tel. 856565264.

 

7. Stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i obrony cywilnej

Rejestr przedpoborowych,

Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych,

Rejestr osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,

Rejestr właścicieli zbiorników bezodpływowych,

Rejestr komunalnych zasobów mieszkaniowych,

Rejestr udzielanych informacji o stanie środowiska.

 

W/w rejestry prowadzone są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w pokoju nr 10, tel. 856565270.

 

8. Sekretarz Gminy Drohiczyn

Rejestr instytucji kultury

W/w rejestr prowadzony jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w pokoju nr 14, tel. 856565263.

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Drohiczyna

Data wytworzenia: 2004-02-03

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2009-02-13

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2017-06-26

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2009-02-13