Obwieszczenie Burmistrza Drohiczyna z dnia 2020-10-07

Drohiczyn, dnia 07.10.2020r.

RG.6151.1.2020.SZ

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Drohiczyna

 

            Na podstawie art.42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1683) oraz art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256),

 

zawiadamiam 

 

że na terenie obwodu łowieckiego Nr 304 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Wojskowe Koło Łowieckie Nr 303 „WIARUS” ul.Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, na terenie obwodów łowieckich 312, 313 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie „KUNA” ul. ul.Żwirki i Wigury 6, 17-300 Siemiatycze, na terenie obwodów łowieckich 314 i 319 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie „CYRANKA” ul.Warszawska 49, 17-312 w Drohiczyn, zgodnie ze szczegółowym planem polowań stanowiącym załączniki do niniejszego obwieszczenia.

 

Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomości poprzez podanie dokładnego adresu, w przypadku gdy takiego nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o  wniesionych przez właściciela, posiadacza lub zarządcy gruntów sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

 

            Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drohiczynie oraz na tablicy ogłoszeń budynku Urzędu Miejskiego w Drohiczynie.

 

Burmistrz Drohiczyna

 

Wojciech Borzym

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Drohiczyna

Data wytworzenia: 2020-10-07

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2020-10-07

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2020-10-07