Obwieszczenie z dnia 2014-02-13

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA DROHICZYNA

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 21 ust.1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 13.02.2014r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 52,5DJP do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki Nr geod. 767/2, w obrębie wsi Ostrożany, gmina Drohiczyn, powiat siemiatycki, województwo podlaskie.
Działka nie jest położona w strefie Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków (PLB140001).
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie ul.Kraszewskiego 5 w pokoju nr 10, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
- Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku,
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Siemiatyczach.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

BURMISTRZ

Wojciech Borzym
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Walczuk

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data wprowadzenia: 2014-02-14

Modyfikujący: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2014-02-14

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2014-02-14