Raport o stanie Gminy za rok 2022

Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Drohiczyn za 2022 rok

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Drohiczyn za 2022 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drohiczynie.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Drohiczyn odbędzie się 31 maja 2023 r., w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 maja 2023 r. do godziny 15:30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drohiczynie, ul. J.I. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn.

Raport o stanie Gminy Drohiczyn, a także Karta zgłoszenia do debaty dostępna jest na Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja
o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału
w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2022 rok

___________________________________________

  1. Przedstawienie Raportu oraz debata nad Raportem o stanie gminy Drohiczyn za 2022 rok odbędzie się na sesji Rady Miejskiej w Drohiczynie w dniu 31.05.2023 roku.
    2. Rada rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w Drohiczynie w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Drohiczyna (tzw. sesja absolutoryjna). Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Sesja, na której odbędzie się debata zaplanowana jest na 31 maja 2023 r.
  2. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drohiczynie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 mieszkańców (w gminie do 20 000 mieszkańców). Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 31.05.2023 r. Zgłoszenia przyjmowane będą w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w godzinach pracy Urzędu.
    W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.
    Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 30.05.2023 r. nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.
  3. Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostanie na Biuletynie Informacji Publicznej https://bip-umdrohiczyn.wrotapodlasia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Drohiczynie.

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Drohiczyna

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Drohiczyna

Data wytworzenia: 2023-05-17

Wprowadzający: Adam Walczuk

Data modyfikacji: 2023-05-17

Opublikował: Adam Walczuk

Data publikacji: 2023-05-17